Akis Sakellariou
Aneza Papadopoulou
Katerina Géronikolou
Katerina Tsavalou
Natalia Dragoumi
Panos Vlachos
Thémis Bazaka
Dimitris Kouroumbalis
Jenny Théona
Socrate Patsikas
Stavros Kanellidis
Myrto Alikakis

Autres participations

Pyrros Dimas
Nikos Vourliotis