Όραμα των ιδρυτών του
Εκπαιδευτικού Οργανισμού Φωτόγραμμα

ήταν η δημιουργία μιας κοινότητας διαδραστικής μάθησης, διαλόγου και έρευνας, όπου θα προσφέρει έδαφος για την αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, ηθικών και δημιουργικών δυνάμεων των μαθητών μέσω του εμπλουτισμού του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος με καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης.

Θεωρώντας την παιδεία και τον πολιτισμό έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρόοδο και την εξέλιξη ,αξίες που μπορούν να προσφέρουν κομβική και ουσιαστική διέξοδο για τα σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας, από το 2009 υποστηρίζουμε τη μάθηση μέσα από την αδιάλειπτη και συνεπή του δράση μας στα σχολεία παρέχοντας παράλληλα πολύτιμη στήριξη στο απαιτητικό έργο των εκπαιδευτικών.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φωτόγραμμα στηρίζει την ιδέα ότι η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα, να δημιουργήσει εστίες πολιτισμού και εκπαιδευτικές κοινότητες ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τον διεθνή διάλογο.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιστρατεύει μέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα τα παρακάτω μέσα:
  • Την εφαρμοσμένη τεχνολογία ώστε να πραγματώνεται η δημιουργική μάθηση με στόχο την ενίσχυση της αντίληψης, της έκφρασης , της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών.
  • Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα με σύγχρονο σχεδιασμό στον άξονα τεχνολογία-τέχνη-μάθηση τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά στην διδακτέα σχολική ύλη διευρύνοντας τον εκπαιδευτικό ορίζοντα των παιδιών .
  • Τη βιωματική-διαδραστική μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή.
  • Ένα σύγχρονο και διεθνές μοντέλο μάθησης με ευελιξία, θεματική ποικιλία και ελευθερία επιλογής.

  • Την τέχνη και την τεχνολογία ως διδακτικά εργαλεία.

Το Φωτόγραμμα επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα με παιδοκεντρική αισθητική αξία που προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, τις αξίες, την οικολογική συνείδηση και τον πολιτιστικό πλούτο κάθε χώρας μας.

Μέσα από τις δράσεις του επιδιώκει να δημιουργήσει μια σύγχρονη εκπαιδευτική πρόταση η οποία να προάγει την μαθητοκεντρική και συμμετοχική εκπαίδευση με ένα ψυχαγωγικό/εκπαιδευτικό πλαίσιο δράσεων και προγραμμάτων.